the
strongest
    link

PlantNet.international

Om de positie van Nederlandse bedrijven  te versterken hebben de plantaardige brancheorganisaties met de oprichting van PlantNet International besloten om hun onderlinge samenwerking in de (internationale) handel te intensiveren. Tot deze organisatie zijn toegetreden: GroentenFruit Huis (groente en fruitketen), Plantum (veredeling en uitgangsmateriaal), Royal Anthos (bloembollen en boomkwekerij), VGB (bloemisterij), NAO (aardappelen) en AVAG (greenhouse en productietechnologie).

"Belang van planten in de economie neemt toe. Nederland heeft vooraanstaande positie wereldwijd."

DE MARKT
Plantaardige producten spelen een belangrijke rol  bij het oplossen van een groot aantal maatschappelijke problemen. Gezond voedsel verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden, hart- en vaatziektes en diabetes. Een groene omgeving draagt bij aan een gezonde leefomgeving (binnen- en buitenshuis), buitengroen bevordert de biodiversiteit en biedt oplossingen voor extreme klimaatontwikkelingen. In de ontwikkeling van nieuwe kennis op deze terreinen speelt Nederland wereldwijd een toonaangevende rol. Die kennis, gecombineerd met de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van veredeling, innovaties in de tuinbouwtechnologie, bewaring en distributie, duurzaamheid en kwaliteit, draagt ertoe bij dat de Nederlandse handels- en technologiebedrijven een omzet van plm. 30 miljard euro realiseren waarvan het merendeel op exportmarkten.

De nationale en internationale markt voor planten, plantaardige producten, uitgangsmateriaal en productie technologie, in al haar facetten, is een groeiende markt waarin Nederland wereldwijd toonaangevend te noemen is. Onder de juiste voorwaarden en met gericht beleid kan die rol verder uitgebouwd worden waarmee het een belangrijke stimulans geeft aan de Nederlandse economie.

"Samenwerken om groei en ontwikkeling van plantensector met een omvang van 30 miljard te stimuleren."

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE GROEI EN ONTWIKKELING
De plantaardige kennis en ontwikkeling, alsmede de kwaliteit van de producten die in Nederland aanwezig zijn en worden voortgebracht, zijn van wereldniveau. Niet alleen uitgangsmateriaal maar ook eindproducten oftewel consumentenproducten voegen in vele landen waarde toe aan het versterken van de markt in planten en plantaardige producten. Door in deze markten te laten zien hoe een product kan smaken of er uit kan zien, vaak ook in combinatie met de wijze van gecontroleerde en duurzame productie, wordt de weg bereid voor het versterken en verbeteren van de eigen productie of het aankopen van dan wel het investeren met Nederlandse kennis. Gezien de aard van de bedrijvigheid komt deze ontwikkeling vaak ten goede aan de laaggeschoolde bevolking en toont daarmee een goede aanjager te zijn voor economische ontwikkeling van opkomende economieën. Daarnaast sluit de technologie goed aan bij de verdere stedelijke ontwikkeling. Planten en plantaardige productie zijn goed te combineren in dergelijke omgevingen.

Organisatie

AANDACHTSGEBIEDEN
PlantNet International is de rechtsopvolger van Greenport Holland, waar ook andere organisaties in de tuinbouwsector aan hebben deelgenomen. Hun terugtreden vormde voor de andere verenigingen aanleiding om onder een nieuwe naam met een duidelijke veelal op hun internationaal georiënteerde agenda samen te werken. PlantNet International richt zich op vraagstukken , die overschrijdend zijn aan de belangen van de onderliggende sectoren c.q. organisaties. Maar ook  andere onderwerpen zoals, gaat het dan om handelsbevordering, markttoegang (o.a. fytosanitair), keuringen en toezicht op keuringen, de internationale opdracht van de Topsectoren, duurzaamheid in afzetgerichte vraagstukken, internationaal betalingsverkeer en arbeidsmarktbeleid die zich lenen voor een gemeenschappelijke aanpak.

NETWERKORGANISATIE
PlantNet International is in de kern opgezet als een netwerkorganisatie waarbij de leden het merendeel van de werkzaamheden verrichten en elk, op verschillende onderwerpen, de nieuwe vereniging vertegenwoordigen. Waar gewenst en passend kan PlantNet International direct deelnemen en een gezamenlijk standpunt uitdragen.

BESTUUR
Het bestuur van PlantNet International wordt gevormd door:
Janine Luten (GroentenFruit Huis);
Annie van de Riet (AVAG);
Niels Louwaars (Plantum)voorzitter;
Matthijs Mesken (VGB);
Mark-Jan Terwindt (Royal Anthos
Dick Hylkema (NAO);
Nico van Ruiten  secretaris
Niek Jan van Kesteren  adviseur

Wat PlantNet.international wil bereiken

GESPREKSPARTNER, VRAAGBAAK EN BELANGENBEHARTIGER VOOR COLLECTIEVE OPLOSSINGEN
Als vertegenwoordiger van het internationaal opererende plantaardige bedrijfsleven, ziet PlantNet International zich als collectief aanspreekpunt voor zaken die gehele plantaardige handels- en technologiesector aangaan.

GEZAMENLIJKE BELANGENBEHARTIGING
Handelsbevordering
Via het herstelplan voor Nederland moeten de juiste uitgangspunten worden gevonden voor een krachtig herstel en groei van het Nederlandse plantaardige bedrijfsleven in het buitenland. De kansen zijn er ruimschoots waarbij PlantNet een rol speelt om de samenwerking tussen de economische sectoren te versterken. In de wereldmarkt lijkt de tendens naar minder globalisering. Meer dan 100 jaar kennis- en productontwikkeling in de plantaardige sector laat zien dat internationale handel welvaart en ontwikkeling stimuleert.
 
Handelsbelemmeringen
Ter bescherming van eigen markten worden meer en meer technische belemmeringen opgevoerd bij grensoverschrijdend handelsverkeer. Deelgebieden:
   • fytosanitair,
   • voedselveiligheid,
   • duurzaamheid en inclusiviteit (sociaal)
   • Regels voor de veredeling van uitgangsmateriaal en gewassen
   • Regels voor geïntegreerde plaag- en ziektebestrijding
Het gaat daarbij niet alleen om verre bestemmingen maar ook om buurlanden als het Verenigd Koninkrijk.

Keuring, toezicht en controle
Consumenten en landen moeten kunnen vertrouwen dat de noodzakelijke controles goed worden uitgevoerd. Tegelijkertijd neemt de complexiteit toe. Meer digitalisering, optimalisering in het kader van duurzaamheid, voedselverspilling, en kostenbeheersing vragen om een goede afstemming tussen bedrijven, keuringsinstanties en overheden.  Belangrijk is dat de procedures en praktijk goed blijven aansluiten.

Kennisinfrastructuur
NWO, Topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmateriaal en Agri&Food, Groeifonds en fiscale stimuleringsregelingen (WBSO) zijn essentieel voor de (keten)-innovatie in voor plantaardige markt sectoren in al haar facetten. Er vindt veel innovatie plaats en dit bijvoorbeeld door de klimaatverandering maar ook aangepaste eetgewoonten alleen maar toenemen. Het blijft belangrijk dat er stimuleringsregelingen blijven bestaan.

Vestigingsklimaat en infrastructuur voor plantaardige versproducten.
Het belang van de plantaardige markt is groot en kan niet worden afgedaan in algemene termen van beschikbare opslag en transport. Een recente bijzondere ontwikkeling is de Brexit waarvoor speciale voorzieningen nodig zijn om daghandel mogelijk et maken.

Diverse aandachtsgebieden
Hieronder valt de politieke actualiteit, grote ontwikkelingen in de samenleving zoals Voeding en Gezondheid en de Groene stad, de risico’s van het gebruik van de verslogistiek door criminele organisaties.